Skip Navigation

Principle Based Management™

 

Niezwykły sukces firmy Koch i jej pracowników jest od zawsze zakorzeniony w sprawdzonych zasadach postępu społecznego.  Im lepiej byliśmy w stanie zrozumieć i stosować te zasady, takie jak wzajemne korzyści, przewaga komparatywna i kreatywna destrukcja, tym pomyślniej rozwijaliśmy się z korzyścią dla innych.  Okazuje się to prawdą od niemal 60 lat, a nasz przyszły sukces zależy od dalszego doskonalenia naszych zdolności w tym kierunku.  Niniejsza broszura ma na celu pomóc każdemu z nas lepiej zrozumieć i stosować te zasady z korzyścią dla firmy, nas samych i wszystkich, z którymi wchodzimy w interakcje.

POTRZEBA WZMOŻONEJ KONCENTRACJI NA ZASADACH JEST POWODEM, DLA KTÓREGO ZDECYDOWALIŚMY SIĘ NA AKTUALIZACJĘ WIZJI I RAM FIRMY KOCH.
 

Pod tym względem przekaz ten jest nie tyle wprowadzeniem, ile przypomnieniem znaczenia sprawdzonych zasad.  Wszyscy musimy zdawać sobie sprawę, w jaki sposób przyczyniły się one do naszego sukcesu w przeszłości i wykorzystać tę wiedzę, aby jeszcze lepiej stosować je w przyszłości.  Potrzeba wzmożonej koncentracji na zasadach jest powodem, dla którego zdecydowaliśmy się na aktualizację Wizji i ram firmy Koch, tak jak to miało miejsce w 2018 roku.

Ale po pierwsze, nieco historii…

Przeszło dekadę temu, po wielu latach wysokiej efektywności, zaczęliśmy zdawać sobie sprawę, że pozostajemy w tyle.  Nie stwarzaliśmy wystarczająco szybko nowych zasobów, a wiele inwestycji nie działało zgodnie z naszymi oczekiwaniami; co za tym idzie nasze stopy zwrotu ulegały stopniowemu pogorszeniu.  Zaczęliśmy więc rozwiązywać te problemy, jednak wysiłki te przyniosły jedynie niewielką poprawę, ponieważ nasze operacje prowadziliśmy nadal w podobny sposób jak w przeszłości.

Około pięć lat temu doszliśmy do wniosku, że aby naprawdę zmienić nasze wyniki, musimy przeprowadzić transformację, zaczynając od całej kadry kierowniczej wyższego szczebla.  Wymagało to również zastosowania przez nas zasad postępu społecznego na zupełnie nowym poziomie.  Tak więc w 2017 roku dokonaliśmy tego, co nazwałem wówczas „ważnymi zmianami kierownictwa” na najwyższych szczeblach naszej firmy, dzieląc i ustawiając na nowo zakresy odpowiedzialności wynikające z przewagi komparatywnej, aby stać się znacznie bardziej skutecznym we „wprowadzaniu ulepszeń i postępów”.

W kolejnym roku wprowadziliśmy kilka istotnych zmian w Wizji i Naszych Wartościach (dawniej Zasady Naczelne) firmy Koch.  Dla większości pracowników było to pierwsze zetknięcie się z pojęciami takimi jak samonapędzające się cykle wzajemnych korzyści, preferowany partner, nieustanne transformacje (w przeciwieństwie do ciągłego ulepszania), samorealizacja i odpowiedzialne zarządzanie.  Niedługo później przedstawiliśmy istotną rolę przeciwności i czynników wspomagających.  Elementy te, rozpatrywane łącznie, stanowiły klucz do przyspieszenia transformacji w ramach całej firmy Koch.

Z przyjemnością pragnę poinformować, że wszystkie nasze grupy biznesowe szybko zareagowały na te zmiany i rozpoczęły transformacje, podobnie jak wiele naszych grup ds. zasobów i rzesze pracowników w całej firmie Koch.  Suma tych transformacji doprowadziła do uzyskania dalece rekordowych wyników, a także stworzenia nowych zasobów, które znacznie poszerzyły nasze przyszłe możliwości. 

Potrzeba prowadzenia tego procesu transformacji nigdy nie ma końca.  Jeśli pozwolimy na zatrzymanie tego procesu, wezmą nad nami górę siły kreatywnej destrukcji i entropii, prowadząc do naszej porażki.  Jeśli jednak poświęcimy się zrozumieniu i zastosowaniu zasad postępu społecznego do nieustannej transformacji nas i naszych organizacji, będziemy mogli osiągnąć więcej i wieść życie lepsze niż w jakichkolwiek naszych wyobrażeniach.

JEDNYM Z NAJWAŻNIEJSZYCH MIERNIKÓW SUKCESU W PRZYPADKU TYCH WYSIŁKÓW BĘDZIE STOPIEŃ TWOJEJ SAMOREALIZACJI.
 

Dlatego wyciągnęliśmy wnioski z ulepszeń, których dokonaliśmy w ciągu ostatnich pięciu lat, aby raz jeszcze zmodyfikować nasze ramy i nadać im nową nazwę:  Principle Based ManagementTM.  W tym samym celu zaktualizowaliśmy również Wizję firmy Koch.

Uważamy, że ten dodatkowy nacisk na zasady pozwoli nam uczynić nasze ramy jeszcze bardziej skutecznymi we wspieraniu pracowników, wykorzystywaniu możliwości, identyfikacji i niwelowaniu rozbieżności oraz reagowaniu na przeciwności i czynniki wspomagające.  Pomoże to także osobom spoza firmy Koch zrozumieć sposoby i motywy naszego postępowania.

W broszurze tej omówiono te zmiany oraz opisano sytuacje, w których zastosowano zasady, aby znacząco zwiększyć naszą wydajność.  Przekonaj się, jaką mają one siłę w transformacji naszych firm, naszych zasobów, naszych inwestycji i pracowników w całej firmie Koch.

Jednym z najważniejszych mierników sukcesu w przypadku tych wysiłków będzie stopień twojej samorealizacji.  Moim celem jest twój pełniejszy rozwój oraz wykorzystywanie twoich talentów i pasji, aby możliwa była realizacja twojego potencjału i maksymalizacja twojego wkładu w długoterminowy sukces firmy Koch.

Inaczej mówiąc, chcę, abyś dawał(a) z siebie to, co najlepsze.  To nie tylko tajemnica sukcesu, to tajemnica życia, które ma sens.

 

Charles Koch

Charles Koch signature
portrait photo of Charles Koch